Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BUYSNKRS.PL

§1

DEFINICJE LEGALNE

Administrator Danych Osobowych; Dane kontaktowe, Adres do reklamacji, Sprzedający:

BUYSNKRS SNT KAMIL SENTYSZ z siedzibą pod adresem Solidarności 92a/2, 32-400 Myślenice NIP: 6812090746, REGON: 521024945.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Koszyk Produktów – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

Polityka Prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki Administratora Danych, które znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego.

Prawo Konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827 z p. zm.)

Regulamin – niniejszy dokument.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sprzedającego określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy i płatności, miejsce dostarczenia rzeczy, dane Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

§2

WARUNKI OGÓLNE

BUYSNKRS SNT KAMIL SENTYSZ przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line. Dane potrzebne są w szczególności do:

zawarcia umowy

złożenia zamówienia

dokonania rozliczeń

dostarczenia zamówionego towaru

korzystania ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy). Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Kupujący winien korzystać z następujących przeglądarek:

– Firefox

– Safari

– Google Chrome

– Opera

§ 3

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu 365 dni w roku, 24 h na dobę.

2. Aby złożyć Zamówienie Klient powinien dodać produkt do Koszyka Produktów, wpisać adres e-mail zaakceptować pole poniżej adresu email oraz kliknąć „Zamawiam” następnie zapoznać się z Informacjami o płatności, podać adres rozliczeniowy i kliknąć „Złóż zamówienie” co jest równoznaczne ze związaniem się umową przez Konsumenta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu.

3. Dostępne formy płatności:

PayNow

4. Realizacja Zamówienia jest dokonywana po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy w terminie 3-14 dni od momentu złożenia Zamówienia. Płatności dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów bankowych i płatności elektronicznych, jeśli nie jest ono wynikiem jego zawinionego działania. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Zawarcie obustronnej Umowy z Klientem następuje po spełnieniu się następujących przesłanek: dokonaniu czynności, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu,

dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej przez Sprzedającego,

przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia, przy czym samo nadesłanie bądź nienadesłanie informacji nie stanowi o realizacji Zamówienia i związania się Umową,

6. Termin wysyłki produktu (a nie jego doręczenia) jest orientacyjnie określony przez Sprzedającego przy dokonywaniu Zamówienia. Informację tą klient otrzymuje w powiadomieniu które wyświetla się przy dokonywaniu Zamówienia. Okres ten trwa od 3 do 14 dni.

7. Dostawa jest realizowana na adres podany przez Klienta, za pośrednictwem zewnętrznej firmy spedycyjnej.

8. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją oraz zapoznaniem się z warunkami Regulaminu i związaniem się nim przez Klienta oraz oznacza akceptację Polityki Prywatności.

9. Sprzedający informuje Klienta o gwarancjach udzielanych przez producenta towaru. § 4

ZWROTY TOWARÓW – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Konsumenckiego, a także innych, odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, w szczególności z zastrzeżeniem § 5 ust. 5. Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w ich posiadanie.

3. Aby skutecznie skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres:

BUYSNKRS SNT KAMIL SENTYSZ

ul. Solidarności 92a/2

32-400 Myślenice

4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza dostępnego na stronie Rzecznika Praw Konsumenta o odstąpienia, o którym mówi Załącznik nr 2 do Prawa Konsumenckiego.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w § 4 ust. 2 Regulaminu.

6. Klient winien odesłać towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na adres opisany w § 4 ust. 3 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10. Prawo do odstąpienia od umowy Klient może wykonać tylko w wypadku, gdy z dostarczonych towarów nie zostały zdjęte oryginalne metki oraz tzw. „plomba higieniczna” zapewniająca możliwość ponownej sprzedaży rzeczy, zgodnie z art. 38 pkt 5 Prawa konsumenckiego, na co Klient niniejszym wyraża zgodę, nawet w przypadku nie zdjęcia tzw. ,,plomby higienicznej” towar musi pozostać w wersji nienaruszonej by odstąpienie było zasadne, a na pojęcie towaru zalicza się całość towaru jaki otrzymał Klient przy zakupie, oznacza to, że towarem są nie tylko zakupione obuwie, ale także opakowanie i wszelkie dodatki które zostały zawarte jako towar lub box. Do towaru / boxu nie zalicza się opakowanie firmy kurierskiej. Po jej zerwaniu Klient może odstąpić od umowy tylko za wyraźną zgodą Sprzedającego.

§ 5

RĘKOJMIA – REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych. 3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres:

BUYSNKRS SNT KAMIL SENTYSZ z siedzibą pod adresem Solidarności 92a/2, 32-400 Myślenice, NIP: 6812090746, REGON: 521024945. Klient winien w opisie reklamacji zawrzeć następujące informacje:

informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

Żądania:

sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży, lub

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, lub

danych kontaktowych składającego reklamację, umożliwiających rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego i rozpoznanie składającego reklamację.

4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

Gdy będzie to konieczne, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Klienta do nadesłania zakupionego przez niego towaru, aby móc w pełni rozpatrzyć reklamację.

5. Sprzedający ma prawo nie uznać reklamacji w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towarów przez Klienta lub osoby trzecie. O końcowym uznaniu lub nie uznaniu reklamacji decyduje sprzedający. Sprzedający zobowiązany jest w wyjaśnieniu odrzucenia reklamacji wskazać jej powód.

Rozpatrzenie, o którym mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji Klienta.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Brak akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sprzedającego.

Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk – zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.